Breaking news…..Tonnaer Praktijkacademie gaat 5 goede doelen steunen – maar welke??

Tonnaer Praktijkacademie voor Omgevingsrecht wil graag een steentje bijdragen aan een mooie samenleving voor iedereen.
Daarom hebben wij besloten om aan ons Praktijk Programma Omgevingsrecht een vijftal goede doelen te gaan koppelen.

Voor iedere module in ons programma selecteren wij een goed doel. Voor iedere inschrijving zullen wij een bedrag van € 75,00 doneren aan het doel dat aan de module gekoppeld is.
Om de goede doelen te kiezen vragen wij jullie hulp. Wat zoeken we?

– Een particulier initiatief
– Nederlandse organisatie
– Liefst een doel binnen Nederland
– Het doel moet in enige mate gelieerd zijn aan de betreffende module: Water, Milieu, Ruimtelijke ordening, Natuur en Onderwijs
– Mag niet in opspraak zijn (geweest)

Help jij ons zoeken of wil je meer informatie? Stuur ons een email met het goede doel en een korte omschrijving naar: info@tonnaer.nl.
Samen maken we Nederland een stukje beter!

Workshop ‘Rollen en Vaardigheden Omgevingswet blijft populair!

tonnaer-praktijkacademie-logo                 logo-maandag

 

Praktijk Academie Omgevingsrecht, onderdeel van Tonnaer geeft workshop ‘Rollen en Vaardigheden Omgevingswet’ voor de ruimtelijke professionals van de vestiging in Groningen.

Maandag® vindt het belangrijk dat de ruimtelijke professionals die gedetacheerd zijn in de publieke sector hun kennis op peil houden. Deze professionals kregen daarom eerder al  van de Praktijk Academie Omgevingsrecht van Tonnaer een inleiding op de Omgevingswet. Vorige week stond op het kantoor in Groningen centraal de vraag: En wat betekent die wet nu in de praktijk voor de uitoefening van mijn functie?

Gert Peter Vos MSc MCD, directeur van Tonnaer, zette uiteen dat maatschappelijke veranderingen en de komst van de Omgevingswet andere houding, gedrag en competenties vraagt van professionals die werkzaam zijn in de ruimtelijke sector. De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over competenties die van belang zijn als je werkt in de ruimtelijke sector anno 2016. Gezamenlijk stond de groep ook stil bij de veranderende manier van werken en daarmee ook andere competenties die de Omgevingswet beoogt, namelijk meer integraal, meer flexibel om zo sneller ruimtelijke ontwikkelingen van de grond te krijgen. O.a. de competenties vakmanschap, samenwerken en communiceren zijn volgens de ruimtelijke professionals van Maandag® met het oog op de omgevingswet belangrijk voor de uitvoering van hun werk.

Gert Peter Vos ging aan de hand van zijn werkervaring in het ruimtelijk segment bij de overheid en marktpartij in op een aantal vraagstukken waar de ruimtelijke professionals van Maandag® in de dagelijkse praktijk tegenaan liepen. Met concrete voorbeelden maakte hij duidelijk hoe procesomkering en “van buiten naar binnen denken” het werken in de ruimtelijke sector effectiever en efficiënter maakt.

Het was een vruchtbare bijeenkomst in Groningen.

Vooral ook omdat concrete praktijkervaringen gekoppeld werden aan houding, gedrag en competenties.

foto-workshop-maandag-groningen

 

 

Weer mooie klus voor Tonnaer

Afgelopen week mocht Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht weer een mooie opdracht in ontvangst nemen.
Niet alleen voor advies kun je bij ons terecht, maar wij leiden jou en anderen binnen je bedrijf zodanig op, dat je zelf alle handvatten krijgt om straks met de nieuwe Omgevingswet te kunnen gaan werken!

nieuwsartikel-schouwen-duiveland-10-10-2016

‘Workshop Rollen en vaardigheden in de nieuwe Omgevingswet van de Tonnaer Praktijkacademie slaat aan.’

Gemeenten, provincies, Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s  oriënteren zich meer en meer op de komst van de Omgevingswet.  Naast de vraag:  ‘Welk implementatietraject past bij onze organisatie?’ krijgt Tonnaer steeds vaker de vraag: ‘Wat betekent de komst van de Omgevingswet nu voor mij als raadslid, bestuurder of ambtenaar?’

De Tonnaer-Praktijkacademie krijgt daarom steeds meer verzoeken voor de workshop “Rollen en Vaardigheden in de nieuwe Omgevingswet”.  Deze workshop wordt op maat aangeboden aan instanties die aan de slag gaan of zijn met de komst van de Omgevingswet.  De workshopleider van Tonnaer kan door zijn kennis van de omgevingswet en de ervaring met veranderprocessen een op de functie toegesneden workshop samenstellen.

Waarom een verandering van rollen en vaardigheden?
Een veranderende maatschappij heeft geleid tot de Omgevingswet; zoals de wens tot minder regels (deregulering), minder overheidsbemoeienis, snellere besluitvorming om projecten en initiatieven van burgers en bedrijven eerder en efficiënter van de grond te krijgen, en een integrale benadering van initiatieven. De focus ligt niet meer op het toetsen van een plan dat wordt ingediend bij de overheid, maar op het mogelijk maken en faciliteren daarvan. Niet zozeer faciliteren in de zin van het verlenen van diverse juridische toestemmingen zoals vergunningen, maar begeleiden en het leggen van verbindingen en lijntjes tussen de ‘juiste mensen’, het stimuleren van zelfsturing en het geven van vertrouwen. Daarmee wordt de overheid een partner bij het vinden van oplossingen en gedraagt zich niet meer als een directieve maar een deliberatieve overheid. Het motto “niet reguleren maar stimuleren” vergt een andere benadering en werkwijze in de organisatie dan tot op heden gevolgd werd.

Welke rollen veranderen?
Denk aan de rol van bestuurders en ambtenaren: de traditionele benadering van plantoetser verandert. De overheid onderhandelt om te kijken in hoeverre het initiatief in het toekomstbeeld past zoals dat in de omgevingsvisie is geschetst en in hoeverre waarden worden behaald die in het omgevingsplan zijn vastgelegd. Daarnaast moet het bestuur “uiteindelijk de knoop doorhakken en een besluit nemen”.

Burgemeester middelgrote gemeente: “Uiteindelijk moet het bestuur knopen doorhakken en besluiten nemen”.

Ook verandert de rol van aanvragers en initiatiefnemers, adviesbureaus en externe deskundigen. En niet in de laatste plaats: de rol van derden: belanghebbenden en de omgeving. Immers, het geven van vertrouwen gaat hand in hand met het nemen van verantwoordelijkheid. Meer ruimte voor initiatieven kan leiden tot een grotere impact op de omgeving. Hoe ga je daar mee om? En hoe neem je de omgeving mee in het krijgen van meer draagvlak? Een dergelijke nieuwe invulling van rollen vergt andere competenties en vaardigheden dan men tot op heden gewend is.

 

Veranderende competenties
Bij veranderende rollen horen specifieke competenties. Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk), onderhandelen, verbinden, overtuigingskracht, omgevingssensitiviteit en flexibiliteit zijn voorbeelden van competenties die nog belangrijker worden. Deze moeten in balans zijn met vaardigheden die weliswaar nog steeds gewenst zijn als onderdeel van het totale proces, maar die minder op de voorgrond zullen treden, zoals  een beoordelend en toetsend vermogen.

Waarom deze workshop volgen?
De Omgevingswet biedt dus niet alleen een inhoudelijk nieuw kader, maar vraagt daarnaast een andere manier van denken en werken die bij veel (overheids)organisaties nog in de kinderschoenen staat. De workshop geeft u concreet vanuit de praktijk meer inzicht in de verandering van rollen en vaardigheden die het werken met de Omgevingswet en haar instrumenten van u verlangt. Deze verandering is op papier makkelijk aan te geven, maar de praktijk zal uitdagender zijn. Inzicht in dit proces is de eerste stap om te kunnen beoordelen op welke manier uw organisatie al aansluit bij de nieuwe werkwijze en op welke manier dit nog beter en efficiënter kan. De workshop geeft u vanuit praktijkervaring handvatten hoe met de nieuwe werkwijze om te gaan en op welke manier het werkproces in uw organisatie anticipeert op ‘de nieuwe manier van werken’.

 

 

Zoetermeer en de Ronde Venen aan de slag met Omgevingswet: Tonnaer adviseert bij bepalen uitgangspunten en ambities.

De gemeente Zoetermeer en de gemeente De Ronde Venen gaan aan de slag met de implementatie van de Omgevingswet. Bij beide gemeenten is het implementatietraject in 2 fases verdeeld. Verder is een gestructureerd plan van aanpak gemaakt, dat bestaat uit 2 fases.

In de eerste fase gaat het om de zogenaamde impactanalyse. De impactanalyse is een momentopname en geeft inzicht in de feitelijke stand van zaken op instrumenteel niveau. De aanpak van zo’n analyse zal er dus op toegesneden moeten zijn om op de juiste manier “de thermometer te steken” en de goede conclusies daaraan te verbinden. Ervaringen met vergelijkbare trajecten, een gedegen inzicht in complexe (plan-)processen en gedegen kennis van de (lokale) overheid in haar omgeving is van belang.  De impactanalyse is op onderdelen gedetailleerd teneinde het juiste beeld van de feitelijke situatie goed te kunnen schetsen. Daarmee ontstaat een gedegen basis voor de vervolgacties. De impactanalyse gaat nagenoeg niet in op de inhoud van beleid; hooguit of er op bepaalde onderdelen beleid voorhanden is.

Fase 2 gaat over het bepalen van de ambitie.  Het zogenaamde ambitiedocument kijkt juist vooruit. Het dient een kaderstelling te zijn zowel op inhoud (hoe ziet mijn gemeente er in samenwerking met alle relevante actoren over bijvoorbeeld 10 jaar uit), als op de wijze waarlangs die doelen gerealiseerd kunnen gaan worden (wat is de rol van de overheid, hoe nodig ik derden uit om met initiatieven te komen en op welke wijze faciliteer ik die). Het ambitiedocument gaat bewust niet in op het “hoe” en focust op het “wat”. Daar waar de impactanalyse meer intern gericht is zal het ambitiedocument juist meer extern gericht zijn waarbij ook gekeken wordt naar de samenwerking met andere overheden, Omgevingsdiensten en andere verbonden partijen waar dit van belang is.

Beide fases verschillen van elkaar als het gaat om inhoud en aanpak. Daarom zet Tonnaer ook verschillende adviesstijlen in. Wat ook op valt is dat elk implementatietraject een eigen “couleur local” kent. Dit vraagt naast inhoudelijke kennis ook inlevingsvermogen, flexibiliteit en overtuigingskracht bij dergelijke trajecten.

Praktijkacademie voor omgevingsrecht beveelt aan:

Bestel nu het boek: ‘Trends en Tips ruimtelijke ordening’, geschreven door Mr. Trees van der Schoot, tevens docente aan onze opleiding, en uitgegeven door  Van Leijen Academie.

In dit nieuwe boek bespreekt mr. Trees van der Schoot meer dan 600 uitspraken uit de jaren 2013-2016. Alle uitspraken worden besproken en voorzien van deskundig commentaar. Een overzicht dat heldere lijnen bevat en trends en tips geeft voor de praktijk.

Een uniek boek dat in zijn opzet zeer aantrekkelijk is voor professional en semi-professional.

Je kunt dit boek direct bestellen via bijgaande link:

Trends en tips ruimtelijke ordening

 

 

 

 

Startdatum volgende groep voor Praktijkprogramma voor Omgevingsrecht bekend!

Met veel plezier mogen we jullie laten weten dat een nieuwe groep studenten voor onze Praktijkprogramma voor Omgevingsrecht van start zal gaan op 2 februari 2017.
het loopt lekker door met de inschrijvingen, dus als je erbij wil zijn adviseren we je om niet al te lang te wachten.

Je vindt de brochure hier op de website, natuurlijk kun je ons voor meer informatie ook bellen op 040-2571336 of mailen va info@praktijkacademie.nl

Mis het niet en zorg dat jij optimaal op de hoogte wordt gesteld van alles rondom de huidige en de nieuwe Omgevingswet.
Niet alleen in theorie, maar vooral ook hoe je moet samenwerken in de praktijk.

Artikel over de nieuwe Omgevingswet door Frans Tonnaer

Frans Tonnaer, emeritus hoogleraar Omgevingsrecht schrref het onderstaande artikel naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe Omgevingswet.
Uiteraard verdient dit een plekje op deze site. Wil jij ook optimaal worden voorbereid op de nieuwe Omgevingswet? Laat het ons weten; samen bekijken we welke opleiding of cursus bij jou past!

Omgevingswet aangenomen de cirkel is rond Terug bij af

Workshop ‘Rollen en Vaardigheden in de nieuwe Omgevingswet’ groot succes!

Op 30 juni 2016 organiseerde Praktijkacademie Omgevingsrecht, onderdeel van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht een workshop “Rollen en Vaardigheden in de nieuwe Omgevingswet”. Zo’n 25 ruimtelijke professionals van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten werden door Nico op de Laak van de Praktijkacademie Omgevingsrecht meegenomen naar het andere perfectief van houding en gedrag die de nieuwe Omgevingswet met zich mee gaat brengen. Lees hier meer: Workshop Praktijkacademie Omgevingsrecht over Rollen en Vaardigheden in de nieuwe omgevingswet GPV