Cursus planschade

Steeds vaker worden er bij het bevoegd gezag planschadeclaims ingediend als gevolg van bijvoorbeeld het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Het risico op planschadeclaims speelt ook een grote rol bij de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan.

Het planschaderecht is complex en erg theoretisch. Ook worden er door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en andere rechterlijke instanties voortdurend uitspraken gedaan met voor de praktijk belangrijke regels. Vooral over de invulling van het begrip ‘normaal maatschappelijk risico’ is de laatste tijd in de jurisprudentie veel te doen.  De Praktijkacademie Omgevingsrecht biedt u een cursus aan waarin zowel de hoofdlijnen van het planschaderecht als de meest recente jurisprudentie aan bod komen. In de cursus wordt vooruitgelopen op de komende regeling betreffende nadeelcompensatie in de Omgevingswet en de Awb.

Vorm
Cursus (ca 4 uur)

Inhoud
In de cursus planschade wordt eerst in hoofdlijnen de werking van het planschaderecht geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op recente jurisprudentie. De volgende onderwerpen worden in onze cursus behandeld:

 • de procedure die gevolgd moet worden als een planschadeclaim wordt ingediend;
 • reikwijdte van planschadeverzoeken (welke schadeoorzaken moeten worden behandeld als een verzoek om nadeelcompensatie in plaats van een planschadeverzoek?);
 • schadesoorten: inkomensschade dan wel vermogensschade;
 • directe versus indirecte planschade;
 • de planologische vergelijking, wat wordt hierin meegenomen en wat niet?
 • voorzienbaarheid (actieve en passieve risicoaanvaarding);
 • verjaringstermijn voor planschadeverzoeken;
 • normaal maatschappelijk risico, de toets aan het eerste lid van artikel 6.2 Wro en het standaard-forfait van 2% (op dit onderwerp wordt uitgebreid ingegaan vanwege de recentelijke jurisprudentie over de invulling van dit begrip);
 • vergoeding anderszins;
 • de taxatie van planologisch nadeel (behandeld worden schadefactoren, schadepercentages, taxatiemethoden, eisen die worden gesteld aan tegentaxaties en second opinions);
 • relatie planschadetaxatie en WOZ-waarde;
 • overzicht interessante recente jurisprudentie.

Al deze onderwerpen worden behandeld met behulp van voorbeelden uit onze praktijk. De mogelijkheid bestaat ook dat cursisten praktijkvoorbeelden aandragen.

Doelgroep
Iedereen die in de dagelijkse praktijk met planschade te maken heeft zoals ambtenaren van de gemeentelijke overheid, advocaten, leden van planschadecommissies, etc..

Docenten
De cursus wordt gegeven door mr. Yuval Schönfeld.

Locatie
Deze cursus wordt zowel incompany als op basis van individuele deelname verzorgd.

Kosten
Individuele deelname: € 395,00
Incompany: op aanvraag

ben je geinteresseerd?
en wil je meer info?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag.