Cursussen en workshops

Heeft u interesse neem dan contact met ons op via mail: bedrijfsbureau@tonnaer.nl , of bel naar 040 2571336.

Incompany bijeenkomsten Omgevingswet

7 februari 2020

 Vorm

Onze trainingen hebben een interactief en laagdrempelig karakter. De benadering van de onderwerpen is praktisch en ingestoken vanuit ‘de praktijk van alledag’, bij voorkeur aan de hand van concrete (lokale) voorbeelden. Interactie met de deelnemers is belangrijk en wordt daarom bewust opgezocht. Onze ervaring is dat de interactie afneemt, naarmate de groep groter wordt. Voor meer algemene introductiebijeenkomsten is een grote groep deelnemers geen probleem, maar bij meer inhoudelijke, verdiepende bijeenkomsten hanteren wij daarom een maximum aantal deelnemers van circa 15 personen.

Voor zover het onderwerp van de bijeenkomst zich daarvoor leent zijn praktijkvoorbeelden en cases welkom. Die kunnen indien gewenst vooraf worden aangeleverd door de deelnemers, maar onze docenten kunnen ook putten uit hun ervaringen als adviseur in projecten rondom de Omgevingswet en vanuit de actuele praktijk (vanuit detacheringen, etc).

De bijeenkomsten krijgen vorm aan de hand van een presentatie met duidelijke afbeeldingen, die later als ook als naslagwerk kan dienen. De sheets worden achteraf als pdf beschikbaar gesteld. Indien gewenst kunnen er ook hand-outs worden verzorgd.

Optimaal afstemmen op de doelgroep

Het is in onze optiek van groot belang de inhoud en aanpak af te stemmen op de samenstelling van de groep deelnemers. Bij sommige bijeenkomsten is het samenbrengen van verschillende disciplines wenselijk om verbindingen te leggen en om een integrale benadering van een vraagstuk mogelijk te maken. Bij andere bijeenkomsten is het echter juist beter de doelgroep beperkter te houden, aangezien iedereen vanuit zijn of haar functie een andere informatiebehoefte heeft. Om ervoor te zorgen dat de afzonderlijke bijeenkomsten optimaal aansluiten bij de specifieke informatiebehoeften van de door u aangegeven deelnemersgroepen zullen wij vóór de bijeenkomst met u afstemmen over de definitieve samenstelling van de groep deelnemers en eventuele vragen die door deelnemers op voorhand zijn geformuleerd.

Het opleidingsprogramma

Maatwerk is het uitgangspunt, maar de volgende bijeenkomsten bieden we in ieder geval aan.

Bijeenkomst 1 Introductie van de Omgevingswet
Doelstelling bijeenkomst ·         Algemene introductie voor medewerkers die nog over een beperkte kennis t.a.v. de Omgevingswet (Ow) beschikken.

·         Bewustwording dat de Ow voor veranderingen gaat zorgen voor een groot deel van de medewerkers. Geen reden tot paniek, maar bewustwording en besef van urgentie: nog maar een jaar de tijd om voorbereid te zijn.

Omschrijving inhoud ·         Aanleiding voor Omgevingswet

·         Doelen en verbeterdoelen

·         Instrumentarium op hoofdlijnen op basis van ‘was – wordt’

·         Verruimde reikwijdte: van goede ruimtelijke ordening naar een evenwichtige toedeling van functies aan locaties ten behoeve van het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

·         Enkele belangrijke onderwerpen voor de gemeente uitgelicht:

o    Lokale bestuurlijke afwegingsruimte

o    Participatie en draagvlak

o    De ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

Doelgroep Alle medewerkers en eventueel bestuurders die in meer of mindere mate vanuit hun functie te maken hebben met ‘de fysieke leefomgeving’. Van beleid tot uitvoering en van fysiek tot sociaal domein, maar ook medewerkers die indirect te maken krijgen met de Omgevingswet (financiën, HRM, Informatievoorziening, ICT, etc).
Max aantal deelnemers Onbeperkt
Tijdsduur 1 dagdeel
Bijeenkomst 2 Verdieping beleidsvorming en uitvoering: Omgevingsvisie en het programma
Doelstelling bijeenkomst Geven van inzicht in de verplichtingen, mogelijkheden, onmogelijkheden en aandachtpunten voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Daarbij gaan we ook in op de uitwerking in programma’s. Sectorale beleidsdocumenten, uitvoeringsprogramma’s, etc zijn onder de Omgevingswet namelijk al snel een programma.
Omschrijving inhoud ·         Welke verplichtingen gelden er ten aanzien van de vorm, het proces en de procedure, de inhoud en wanneer moet de visie gereed zijn?

·         De gewenste integrale benadering

·         Wie te betrekken intern, maar zeker ook extern?

·         Welke programma’s onderscheidt de Omgevingswet en wanneer is er sprake van een programma

·         Welke verplichtingen gelden er ten aanzien van de inhoud van en de procedure voor programma’s

·         Enkele onderwerpen uitgelicht in relatie tot de visie (en het programma):

o    Lokale bestuurlijke afwegingsruimte

o    Participatie en draagvlak

o    Omgevingswaarden

Doelgroep Beleidsmedewerkers voor beleidsvelden die betrekking hebben op, dan wel raken een de fysieke leefomgeving
Aantal deelnemers Ca 15 personen, afwijkingen in overleg
Tijdsduur 1 dagdeel
Bijeenkomst 3 Verdieping Omgevingsplan
Doelstelling bijeenkomst ·         Geven van inzicht in de verplichtingen, mogelijkheden, onmogelijkheden en aandachtpunten voor het opstellen van het Omgevingsplan.

·         Concrete aandachtspunten, uitgangspunten en hulpmiddelen voor het opstellen van het Omgevingsplan

Omschrijving inhoud ·         Welke inhoudelijke kaders en procedurele verplichtingen gelden er voor het omgevingsplan?

·         Rechtsbescherming.

·         Wat staat waar in relatie tot het omgevingsplan (Ow, AMvB’s, Omgevingsregeling, etc).

·         De verruimde reikwijdte: van goede ruimtelijke ordening naar een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en het stellen van regels voor activiteiten.

·         Opzet en vorm van het plan in relatie tot de verbeterdoelen

·         Integratie van milieuregels en lokale afwegingsruimte

·         Integratie van lokale regels uit verordeningen

·         Instructies en instructieregels

·         Dereguleren of anders reguleren: algemene regels, meldplicht of vergunningplicht? Effecten op VTH-taken?

·         Van gesloten normen naar open normen en van middelvoorschriften naar doelvoorschriften….of toch niet?

·         Participatie in het kader van het omgevingsplan

·         Aandachtspunten in relatie tot het overgangsrecht: wat kan, wat moet en wat kan niet (meer) in de transitiefase?

·         De bruidsschat als onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan

·         Juridische regels, annoteren en toepasbare regels

·         Van planschade naar nadeelcompensatie

·         Hoe voor te sorteren?

·         Wat is beschikbaar als handreiking of hulpmiddel bij het maken van het omgevingsplan?

·         Digitale aspecten

Doelgroep Beleidsmedewerkers, vakspecialisten, juristen, vergunningverleners, handhavers
Max aantal deelnemers Ca 15 personen, afwijkingen in overleg
Tijdsduur 1 dag. Ook in 2 dagen mogelijk, voor extra verdieping
Bijeenkomst 4 Verdieping Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Doelstelling bijeenkomst ·         Geven van inzicht in de gevolgen van de Omgevingswet voor de VTH-praktijk.

·         Concrete uitgangspunten en aandachtspunten voor nieuwe werkprocessen

Omschrijving inhoud ·         Van Wabo naar Omgevingswet: wat is waar te vinden?

·         Welke vergunningplichten zijn er?

·         Wanneer geldt welke procedure (regulier of uitgebreid)?

·         Kunnen er nog vergunningen van rechtswege ontstaan?

·         Van advies en VVGB naar advies en instemming.

·         Wie is wanneer bevoegd?

·         Loslaten begrip inrichting en onlosmakelijke verbondenheid

·         Van vergunningplicht naar meldplicht of algemene regels?

·         Van gesloten normen naar open normen en van middelvoorschriften naar doelvoorschriften: effecten op toezicht en handhaving

·         Van uitvoeren van naar mee invulling geven aan beleid en regels?

·         Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften

·         Effecten op werkprocessen

·         Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet.

·         Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Doelgroep Vakspecialisten, juristen, vergunningverleners, handhavers
Max aantal deelnemers Ca 15 personen, afwijkingen in overleg
Tijdsduur 1 dag. Ook in 2 dagen mogelijk, voor extra verdieping